tech-nekedigaz szerelemútba igazítunkfreeweb!női szakasz!játék az élet!
Egyéni keresés

A di­gi­ta­nia.­hu egy ol­dal. "A „­di­gi­tá­lis” szót leg­gyak­rab­ban a szá­mí­tás­tech­ni­ka és az elekt­ro­ni­ka te­rü­le­tén hasz­nál­ják."

hirdetés

"A kü­lönb­ség a „­di­gi­tá­lis” és az „a­na­lóg”, vagy „­szim­bo­li­kus” kö­zött a be­vi­tel­nek, az a­da­tok tá­ro­lá­sá­nak, és az át­vi­tel­nek, egy mű­szer belső mű­kö­dé­sé­nek, vagy a meg­je­le­ní­tés faj­tá­já­nak mód­já­ban rej­lik."